Zarządzenie 04/2020
Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

 • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r.
  poz. 59 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.
  Nr 6 poz. 69 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19 (Dz.U. poz. 410ze zm.);
 • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§1.

 1. Niniejszym wprowadzam:

1)   „Procedurę bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)   Oświadczenia i zgody  rodziców stanowiące załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia;

 1. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: